Saturday, August 23, 2014

โรค ALS คืออะไร

กระแสสาดน้ำแข็งกำลังมาแรง ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้สังคมตื่นตัวเกี่ยวกับโรค ALS ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาและโรคนี้ยังมีคนรู้จักน้อย วัตถุประสงค์ของ ALS Ice Bucket Challenge จึงทำขึ้นเพื่อกระตุ้นสังคมให้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วย และเงินเพื่อการวิจัยเพื่อค้นหาการรักษาต่อไป

ดังนั้นเจ้าของบล็อกเลยอยากเขียนเกี่ยวกับโรค ALS บ้างว่ามันคืออะไร
ส่วนผู้ที่สนใจบริจาค ปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้จัดตั้งกองทุนผู้ป่วย ALS แล้ว เพื่อเน้นช่วยผู้ป่วยในไทย

สามารถร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ทาง"มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา"
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 020-1-33312-0,
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-430-952-1,
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 909-712-6122
หรือสอบถามเพิ่มเติม 02-3546118.